ارزان و مطمئن خرید کنید.

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C ) گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C )
هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات رسم جداول وترسیم نمودار ها پاسخ به سوالات این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات: 4     مشاهده توضیحات

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L ) گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L )
هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات رسم جداول وترسیم نمودار ها پاسخ به سوالات این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات: 3     مشاهده توضیحات

مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه
این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ریاضی 2 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
قیمت: 65,000 ریال     تعداد صفحات: 8     مشاهده توضیحات

مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه
این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ریاضی 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
قیمت: 60,000 ریال     تعداد صفحات: 8     مشاهده توضیحات

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-C ) گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-C )
هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات: 1     مشاهده توضیحات

گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش پیرو و بادامک ) گزارش آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ( آزمایش پیرو و بادامک )
هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات رسم جداول وترسیم نمودار ها پاسخ به سوالات فایل با فرمت pdf بوده و متن گزارش کار به صورت دستی نوشته شده اما نمودارها با نرم افزار excel رسم شده...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات: 13     مشاهده توضیحات

گزارش آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ( آزمایش تعیین مشخصه خروجی مولد جریان مستقیم تحری گزارش آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ( آزمایش تعیین مشخصه خروجی مولد جریان مستقیم تحری
هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات رسم جداول وترسیم نمودار ها پاسخ به سوالات فایل این گزارش در غالب PDF...
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات: 4     مشاهده توضیحات

مجموعه روابط و فرمول های درس محاسبات عددی رشته مکانیک به صورت خلاصه مجموعه روابط و فرمول های درس محاسبات عددی رشته مکانیک به صورت خلاصه
این فایل شامل 2 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس محاسبات عددی به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf...
قیمت: 35,000 ریال     تعداد صفحات: 2     مشاهده توضیحات

مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته مکانیک به صورت خلاصه
این مجموعه شامل 3 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس مبانی برق 2 و نیز 2 صفحه نکات و روابط آزمایشگاه مبانی برق به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات: 5     مشاهده توضیحات

مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق1 رشته مکانیک به صورت خلاصه
این فایل شامل 4 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس مبانی برق 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
قیمت: 40,000 ریال     تعداد صفحات: 4     مشاهده توضیحات

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها ) گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها )
هدف آزمایش تئوری آزمایش نحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاه اعداد و محاسبات این گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF...
قیمت: 30,000 ریال     تعداد صفحات: 3     مشاهده توضیحات

مجموعه روابط و فرمول های درس هیدرولیک و پنوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه مجموعه روابط و فرمول های درس هیدرولیک و پنوماتیک رشته مکانیک به صورت خلاصه
این فایل شامل 1 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس هیدرولیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است....
قیمت: 30,000 ریال     تعداد صفحات: 1     مشاهده توضیحاتلینکستان

    منوی اصلی